Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 025) 255-00-19; "242"

İqtisadiyyat

2023-cü ildə Lənkəran rayonunun sosial, iqtisadi inkişafının əsas iqtisadi göstəriciləri

      Lənkəran rayonunda iqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi məhsul buraxılışının həcmi faktiki qiymətlərlə 705983,2 min manat olmuş və keçən illə müqayisədə müqayisəli qiymətlərlə 7,9 faiz artmışdır.

      2023-cü il üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun dəyəri faktiki qiymətlərlə 177367,8 min manat təşkil etmişdir ki, onun da 96430,8 min manatı bitkiçilik, 80937,0 min manatı isə heyvandarlıq məhsullarının payına düşmüşdür.

     2023-cü ildə tarlalardan qarğıdalı da daxil olmaqla 5078,9 ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0,4 faiz çox dənlilər və dənli paxlalı bitkilər, 4488,0 ton(10,8 faiz çox) kartof, 74148,0 ton (10,3 faiz az) tərəvəz,  23616,0 ton (8,2 faiz çox) meyvə və giləmeyvə, 334,3 ton (24,5 faiz çox)  yaşıl çay yarpağı yığılmışdır.

    2022-ci illə müqayisədə diri çəkidə ət istehsalı 2,9 faiz artaraq 7199,1 ton, süd istehsalı 2,2 faiz artaraq 36439,9 ton, yumurta istehsalı 2,3 faiz artaraq 19958 min ədəd olmuşdur. Bundan başqa, rayonda  9895,6 kiloqram barama istehsal olunmuşdur.

     Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi müqayisəli qiymətlərlə 2022-ci ilə nisbətən 6,2 faiz artaraq 154466,9 min manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 85,4 faizi emal, 12,7 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,9 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur. Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 132346,9 min manat (85,7 faiz) olmuşdur. Ümumi istehsalın 85,0 faizi sənaye məhsullarının istehsalı, 15,0 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır. İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki  dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 1 yanvar 2024-cü il vəziyyətinə 5457,6 min manatlıq hazır məhsul olmuşdur.

     2023-cü ildə əsas kapitala 103937,3  min manat məbləğində, yaxud 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 51,7 faiz çox vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 91700,3 min manatı və ya 88,2 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

    Avtomobil nəqliyyatı sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr və fiziki şəxslər tərəfindən 2023-cü  ildə 2166 min ton yük, 30461 min sərnişin daşınmışdır. 2022-ci  il ilə müqayisədə yük daşınması 12,2 faiz, sərnişin daşınması isə 22,9 faiz artmışdır.

    İnformasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən göstərilmiş 4298,0 min manatlıq xidmətlərin 83,8 faizi əhaliyə aid olmuşdur. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2023-cü ildə  göstərilmiş informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi dəyər ifadəsində 28,0 faiz artmışdır.

    2023-cü ildə pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 777650,8 min manatlıq məhsul satılmış, xidmət subyektləri tərəfindən 126545,1 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 1,1 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərdən əldə olunan gəlir 15,6 faiz artmışdır.

    2023-cü ildə 2022-ci il ilə müqayisədə istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 8,8 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətləri 9,6 faiz, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 8,4 faiz, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri isə 8,2 faiz artmışdır.

    2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında  muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı  2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,2 faiz artaraq  606,5 manat təşkil etmişdir.

    İlkin məlumatlara görə 2023-cü ildə əhalinin sayı 932 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq   2024-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 227481 nəfərə çatmışdır.

Əsas iqtisadi göstəricilər (min manat)

 

Göstəricinin adı

2023-cü ildə,

faktiki

2023-cü il

2022-сi ilə

nisbətən, faizlə

Məlumat üçün

2021-ci il

2020-сi ilə

nisbətən, faizlə

Ümumi məhsul buraxılışı

705983,2

107,9

111,2

Sənaye məhsulu, min manat

154466,9

106,2

115,3

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, min manat

103937,3 

151,7

2,1 d

Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat

177367,8

101,4

101,3

     o cümlədən: bitkiçilik

96340,8

100,5

101,3

                          heyvandarlıq

80937,0

102,6

101,2

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton

2166

112,2

113,1

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, min sərnişin

 

30461

 

122,9

 

127,5

İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat

4298,0

128,0

99,8

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, min manat

777650,8

101,1

106,7

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat

 

126545,1

 

115,6

 

111,0

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat

 

606,5

 

111,2

 

118,0

 

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə ümumi məhsul buraxılışı

 

    2023-cü ildə rayonda fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilat və fərdi sahibkarlar tərəfindən ilkin məlumatlara əsasən 705983,2  min manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,9 faiz çox  ümumi  məhsul istehsal edilmişdir.

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı və

məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksləri

 

 

2023-cü il

 (faktiki qiymətlərlə), min manatla

2022-ci il

(faktiki qiymətlərlə), min manatla

Qiymət

indeksi,

faizlə

2023-cü il

2022-ci ilin qiymətləri ilə,

min manatla

Fiziki

həcm

indeksi, faizlə

Sənaye

154466,9

136102,5

106,9

144540,9

106,2

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

177367,8

162551,9

107,6

164896,8

101,4

Tikinti

91700,3

58466,3

100,0

91700,3

156,8

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

29301,9

26824,8

104,4

28067,0

104,6

İnformasiya və rabitə

4298,0

3356,6

100,0

4298,0

128,0

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

248848,3

225610,2

109,1

228091,9

101,1

Yekun:

705983,2

612912,3

106,7

661594,9

107,9

 

     Ümumi məhsulun 35,2 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 25,1 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 21,9 faizi sənayedə, 13,0 faizi tikintidə, 4,2 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində, 0,6 faizi informasiya və rabitə sahələrində istehsal edilmişdir.

Sənaye

      2023-cü ildə sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 6,2 faiz  artaraq 154466,9 min manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 85,4 faizi emal, 12,7 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,9 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur.

    Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 132346,9 min manat (85,7 faiz) olmuşdur. Ümumi istehsalın 85,0 faizi sənaye məhsullarının istehsalı, 15,0 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır.

    İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki  dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 1 yanvar 2024-cü il vəziyyətinə 5457,6 min manatlıq hazır məhsul olmuşdur.

Malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi, fəaliyyət növləri üzrə

 

Fəaliyyət növlərinin

Malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi - cəmi, min manatla

kodu

adı

hesabat dövrünün əvvəlindən

əvvəlki ilin müvafiq dövründə

A

B

1

2

Sənaye üzrə cəmi

154466,9

136102,5

Mədənçıxarma sənayesi

74,1

172,1

08

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

74,1

172,1

Emal sənayesi

131909,2

114574,3

10

Qida məhsullarının istehsalı

126402,6

110822,0

11

İçki istehsalı

9,9

52,8

13

Toxuсuluq sənayesi

10,2

75,8

14

Geyim istehsalı

1476,5

1094,1

16

Mebeldən başqa ağaсın emalı və ağaсdan məmulatların istehsalı

 

134,7

 

52,8

18

Poliqrafiya məhsullarının istehsalı

157,8

135,1

22

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı

678,6

26,5

23

Tikinti materiallarının istehsalı

1695,2

1428,7

25

Hazır metal məmulatlarının istehsalı

741,0

265,5

31

Mebellərin istehsalı

11,7

4,9

33

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

591,0

616,1

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təсhizatı

 

19549,9

 

19120,6

35

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təсhizatı

 

19549,9

 

19120,6

Su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi və emalı

2933,7

2235,5

36

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması

1530,7

1452,2

38

Tullantıların yığılması, emalı və məhv edilməsi; istehsalat tullantılarından təkrar istifadə edilməsi

 

1161,0

 

554,3

39

Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

242,0

229,0

   

     Mədənçıxarma sənayesində istehsalın ümumi dəyəri 74,1 min manat olmaqla, əvvəlki illə müqayisədə 74,5 faiz azalmışdır.

    Sahənin əsas məhsulu olan tikinti qumu hasilatı 4,6 min ton təşkil etmiş və keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 74,4 faiz azalmışdır.

    Emal sənayesində 131909,2 min manatlıq (əvvəlki ilə nisbətən 8,0 faiz çox) məhsul istehsal olunmuş və sənaye xarakterli xidmətlər göstərilmişdir.

    Əvvəlki illə müqayisədə qida məhsullarının istehsalında 7,3 faiz artım, içki istehsalında isə 81,3 faiz azalma müşahidə olunmuşdur.

    Yeyinti sənayesi müəssisələrində mühüm növ məhsullar istehsalı aşağıdakı kimi olmuşdur. 

 

 

Ölçü

vahidi

İstehsal(əmtəəlik) edilmişdir

Keçən ilə nisbətən, faizlə

Balıq məhsulları (konservlər daxil olmaqla)

 

ton

 

1453,3

 

93,5

Meyvə tərəvəz məhsulları

ton

5442,5

93,0

Çörək məmulatı

Ton

15021,1

 92,1

Emal olunmuş çay məhsulları

Ton

5143,7

107,8

Kərə yağı

Ton

106,8

105,1

Pendir və kəsmik

Ton

217,2

94,8

Qaymaq, xama

Ton

25,7

94,8

Şəkərli qənnadı məmulatları

ton

1726,5

140,2

 

    Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda dövr ərzində 19549,9 min manat dəyərində məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmiş, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,4 faizlik azalma müşahidə olunmuşdur. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal edilmiş məhsulların həcmi 13,4 faiz artaraq 2933,7 min manat təşkil etmişdir.

    Hesabat ilində sənaye müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta  sayı  əvvəlki ilin müvafiq dövründə olduğundan 2,7 faiz artaraq  1967  nəfər təşkil etmişdir. Çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı  599,5 manat olmuş və əvvəlki ilə nisbətən 10,3 faiz artmışdır.

Sənayenin bölmələri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı,manat

 

 

Fəaliyyət növlərinin adı

2023-cü il

2022-ci  ilə

nisbətən,

faizlə

Cəmi

599,5

110,3

Mədənçıxarma sənayesi

369,1

121,2

Emal sənayesi

508,7

115,2

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

 

885,7

 

103,0

Su təchizatı, tullantılarının təmizlənməsi və emalı

579,5

106,4

 

 Tikinti

     2023-cü ildə rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 103937,3  min manat və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 51,7 faiz çox vəsait yönəldilmişdir.

    Ümumi sərmayənin 44551,3 min manatı(42,9 faizi) dövlət, 59386,0 min manatı (57,1 faizi) qeyri-dövlət sektorunun sərmayədarları tərəfindən qoyulmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 88,2 faizi tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 91700,3 min manat olmaqla əvvəlki il ilə müqayisədə 56,8 faiz artmışdır.

    Hesabat ilində əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına  ümumi sahəsi  19849,2 kvadrat metr (əvvəlki ildəkindən 57,1 faiz çox) yaşayış evi tikilib istifadəyə verilmişdir. Əhalinin şəxsi vəsaiti hesabəna tikilmiş 175 yaşayış evlərinin və qeyri yaşayış tikililərinin dəyəri 12601,3 min manat olmuşdur.

    Tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələri hesabat ilində öz gücləri ilə 81581,2 min manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrünün səviyyəsindən faktiki qiymətllərlə  49,6 faiz çox tikinti işləri yerinə yetirmişdir. Tikinti işlərinin 70110,9 min manatını (85,9 faizini) tikinti, yenidənqurma, genişləndirmə, texniki avadanlıqlar və cihazlarla yenidən təchiz edilmə, 4129,4 min manatını (5,1 faizini) əsaslı təmir, 5022,4 min manatını (6,2 faizini) cari təmir, 2138,5 min manatını (2,8 faizini) isə sair işlər təşkil etmişdir. Öz gücləri ilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin 63855,3 min manatını (89,7 faiz) dövlət mülkiyyətində olan təşkilatların, 7308,7 min manatı (10,3 faiz) qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti təşkilatların payına düşür.

 

2023-cü ildə tikinti işlərində sahələrin xüsusi çəkisi

 

     2023-cü ildə tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə faktiki  işləyənlərin orta siyahı sayı 658 nəfər olmuş, onların orta aylıq nominal əməkhaqqı 482,0 manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,0  faiz artmışdır. Fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələrində çalışan işçilərin 75,1 faizi dövlət təşkilatlarında, 24,9  faizi isə qeyri-dövlət  təşkilatlarında cəmləşmişdir.  

 Kənd təsərrüfatı

       2023-cü il üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun dəyəri faktiki qiymətlərlə 177367,8 min manat təşkil etmişdir ki, onun da 96430,8 min manatı bitkiçilik, 80937,0 min manatı isə heyvandarlıq məhsullarının payına düşmüşdür.

      2023-cü il  ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1,4 faiz artmışdır. Bitkiçilik məhsullarının istehsalı 0,5 faiz, heyvandarlıq məhsullarının istehsalın isə 2,6 faiz artmışdır.

      Bitkiçilik.  2023-cü ildə payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı bitkilərin 2064,4 hektar yığım sahəsindən ilkin çəkidə 5078,9 ton və ya 2022-ci illə müqayisədə 0,4 faiz çox məhsul götürülmüşdür. Orta hesabla hər hektardan əldə edilmiş məhsul 24,6 sentner təşkil etmişdir (keçən il 26,0 sentner).

     İstehsal olunmuş taxıl məhsulunun 39,6  faizini (2011,7 ton) buğda, 2,8 faizini           (142,1 ton) arpa, 7,1 faizini (363,0 ton) dən üçün qarğıdalı, 42,2 faizini (2143,1 ton) çəltik, 8,3 faizini  (419,0 ton) paxlalılar  təşkil etmişdir.

     2023-cü ildə  4488,0  ton və ya əvvəlki ilə nisbətən 10,8 faiz çox  kartof, 74148,0 ton  (10,3 faiz az) tərəvəz, 437,4 ton (23,8 faiz az) bostan məhsulları toplanmışdır. Eyni zamanda, hektarın orta məhsuldarlığı kartof üzrə 100,2 sentner, bostan məhsulları üzrə 78,1 sentner, tərəvəz üzrə isə 216,0 sentner  olmuşdur.

     2023-cü ildə 695,1 hektar çəltik sahəsindən 2143,1 ton məhsul götürülmüşdür ki, bu da keçən illə müqayisədə 685,0 ton azdır. Çəltiyin hər hektardan məhsuldarlığı 30,8 sentner olmaqla 2022-ci illə müqayisədə 4,4 sentner az olmuşdur.

     Meyvə və giləmeyvə istehsalı 2023-cü ildə 8,2 faiz artaraq 23616,0 ton təşkil etmişdir. İl ərzində əlavə olaraq 7,7 hektarda feyxoa, 23,0 hektarda naringi meyvə bağları salınmışdır.

     2023-ci ildə 147,3 ton(5,2 faiz az) üzüm, 334,3 ton (24,5 faiz çox) yaşıl çay yarpağı yığılmışdır.

     Bitkiçilik məhsullarının yığımı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

 

 

2023-cü il

2022-ci il

Yığılmış sahə, hektar

Yığılmış məhsul, ton

Məhsul-darlıq sent/ha

Yığılmış sahə, hektar

Yığılmış məhsul, ton

Məhsul-darlıq sent/ha

Payızlıq və yazlıq dənli və dənli       (paxlalı) bitkilərin cəmi

 

 

 

2064,4

 

 

 

5078,9

  

 

 

 24,6

 

 

 

   1948,9

 

 

 

5060,8

  

 

 

 26,0

Ondan; buğda

758,2

2011,7

26,5

503,1

1212,5

24,1

             çəltik

695,1

2143,1

30,8

802,3

2828,1

35,2

Kartof

448,0

 4488,0

100,2

438,0

 4050,0

92,5

Tərəvəz

3432,0

 74148,0

  216,0

3811,1

 82618,0

  216,8

Ərzaqlıq bostan bitkiləri

 

56,0

 

437,4

 

   78,1

 

67,5

 

  574,1

   

85,1

Meyvə və giləmeyvə

 

2026,3

 

23616,0

 

116,5

 

1915,8

 

21826,0

 

113,9

Yaşıl çay yarpağı

392,6

     334,3

8,5

482,8

     268,5

5,6

 

      Heyvandarlıq.  2023-cü ildə 7199,1 ton, yaxud əvvəlki ilə nisbətən 2,9 faiz çox diri çəkidə ət, 36439,9 ton (2,2 faiz çox) süd, 19958 min ədəd (2,3 faiz çox) yumurta, 41,0 ton yun istehsal olunmuşdur. Bundan başqa, rayonda 9895,6 kiloqram barama istehsal olunmuşdur.  

     2023-cü ildə hər inək və camışdan orta hesabla 1581 kiloqram süd sağılmışdır (2022-ci ildə 1546 kq).

      Heyvandarlıq məhsullarının istehsalının    dəyişməsi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aşağıdakı kimi olmuşdur.

 

 

Ölçü

vahidi

 

2023-cü il 

2022-ci il

2023-cü il

 2022-ci ilə        nisbətən,  %-lə

Ət (diri çəkidə)

ton

   7199,1

6999,5

102,9

Süd

ton

36439,9

35659,8

102,2

Yumurta

 min ədəd

19958,0

19510,0

102,3

Yun

ton

      41,0

41,0

100,0

 

     Heyvanların, quşların və arı ailələrinin uçota alınmasının yekunlarına əsasən 2024-cü il yanvarın 1-i vəziyyətinə rayon üzrə 53495 baş iri buynuzlu mal-qara, o cümlədən 24925 baş inək və camışlar mövcud olmuşdur. Qaramal naxırının 46,6 faizini inək və camışlar təşkil edir. İribuynuzlu mal qaranın sayı il ərzində 76 baş artmışdır. Qoyun və keçilərin sayı 23699 baş olmaqla il ərzində 135 baş artmışdır.

        Hesabat ilində quşçuluq müәssisәlәrindә diri çәkidә 35,9 ton (keçәn il 29,1 ton) quş әti istehsal olunmuşdur. 1 yanvar 2024-cü il tarixə quşçuluq təsərrüfatlarında 10158 baş quş mövcud olmuşdur.

 Nəqliyyat

     2023-cü  ildə  avtomobil  nəqliyyatı  ilə 2166 min  ton  və  ya  2022-ci ilə  nisbətən 13,9 faiz çox yük  daşınmışdır.  Bu  dövrdə  yük  dövriyyəsi keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,2 faiz artaraq  320,4 milyon ton-km təşkil etmişdir.

    Hesabat ilində  sərnişin daşınması 2022-ci ilə nisbətən 22,9 faiz artmış və 30461 min nəfər olmuşdur. Sərnişin dövriyyəsi isə 468,5  milyon sərnişin-km olmaqla 20,2 faiz artmışdır.

    Nəqliyyat sektorunda məhsul buraxılışının həcmi 29301,7 min manat olmuş və        2022-ci il ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə  9,2 faiz artmışdır.

    Fiziki şəxslər üzrə məhsul buraxılışının həcmi 9,8  faiz artmış və 22303,2 min manat təşkil etmişdir. Ümumi məhsul buraxılışında onun xüsusi çəkisi 76,1 faiz olmuşdur. Məhsul buraxılışında yük daşınmasından əldə olunan gəlirlər 3328,9 min manat  (ümumi gəlirin 14,9 faizi), sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlirlər 18974,3 min manat (ümumi gəlinin 85,1 faizi) olmuşdur. Məhsul buraxılışının həcmi yük daşınmasında 5,9 faiz və sərnişin daşınmasında 10,5 faiz artmışdır.

İnformasiya və rabitə

    2023-cü il ərzində informasiya və rabitə müəssisələri 4298,0 min manatlıq xidmət göstərmişdir ki, onun da 83,8 faizi əhali tərəfindən istehlak olunmuşdur. 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri real ifadədə 28,0  faiz artmış, bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 17,0 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür.

İstehlak bazarı

      2023-cü ildə istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 925581,6 min manat olmaqla 2022-ci ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 3,2 faiz artmışdır.      

    Qeyri-dövlət sektorunun təsərrüfat subyektləri tərəfindən satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri əvvəlki ilin səviyyəsinə nisbətən real ifadədə 3,4 faiz artaraq 897523,2  min manata bərabər olmuş, onun 88,6 faizi fərdi sahibkarların fəaliyyəti sayəsində formalaşmışdır.

İstehlak bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

 

2023-cü il,

min manat

2023-cü il 2022-ci ilə nisbətən, faizlə

İstehlak bazarında satılmış məhsul-ların və göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri

 

 

925581,6

 

 

103,2

o cümlədən:dövlət mülkiyyəti üzrə

28058,4

98,8

          qeyri-dövlət mülkiyyəti üzrə

897523,2

103,4

ondan: fərdi sahibkarlar üzrə

794950,6

103,2

 

    Hesabat dövründə istehlak bazarında bir istehlakçı orta hesabla ayda 339,8 manatlıq və ya 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36,8 manat çox əmtəə almış və ödənişli xidmətlərdən istifadə etmişdir.

Məhsul bazarı

    2023-cü ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 1,1 faiz artaraq 777650,8 min manat olmuşdur.

 

Məhsul bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

 

2023-cü il,

min manat

2023-cü il

2022-ci ilə nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

777650,8

101,1

o cümlədən: müəssisələr üzrə

82915,7

95,0

fərdi sahibkarlar, bazar və yarmarkalar üzrə

 

694735,1

 

101,9

 

         Hesabat dövründə pərakəndə ticarət şəbəkəsində bir istehlakçı orta hesabla ayda 285,5 manatlıq və ya 2022-ci il ilə müqayisədə 25,6 manat çox əmtəə almışdır.

    2023-cü ildə pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri 2022-ci  ilin eyni dövrünün səviyyəsinə nisbətən real ifadədə 12,5 faiz artaraq 424739,2 min manata çatmışdır. Ticarət dövriyyəsi 352911,6  min manat təşkil edən qeyri-ərzaq məhsullarının satışı isə 2022-ci il ilə müqayisədə 9,7 faiz az olmuşdur.

    Hesabat dövründə bir istehlakçı pərakəndə ticarət şəbəkəsindən orta hesabla ayda 155,9 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 129,6 manatlıq qeyri-ərzaq məhsulları almışdır.

    2023-cü ildə  istehlakçıların pərakəndə ticarət şəbəkələrində xərclədiyi vəsaitin  54,6 faizi ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının, 45,4 faizi isə digər qeyri-ərzaq məhsullarının alınmasına sərf olunmuşdur.

İctimai iaşə xidmətləri

    2023-cü ildə  ictimai iaşə dövriyyəsi 2022-ci il ilə müqayisədə real ifadədə 20,5 faiz artaraq 21385,7 min manat olmuşdur.

    Özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 29,7 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 70,3 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür. Hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,4 faiz artaraq  6345,0 min manat olmuşdur. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar üzrə isə ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 29,0 faiz  artaraq 15040,7 min manat təşkil etmişdir.

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

     2023-cü ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 15,6 faiz artaraq 126545,1 min manat olmuşdur. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 41370,3 min manatlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 32,7 faizini təşkil etmişdir.

    Hesabat ilində  hər bir rayon sakini orta hesabla ayda 46,5 manatlıq və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 9,2 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə etmişdir.

    Ödənişli xidmətlərin həcmi aşağıdakı məlumatlarla xarakterizə olunur:

 

 

2023-cü il,

min manatla

2023-cü il,

2022-ci ilə

nisbətən, faizlə

Ödənişli xidmətlərin ümumi həcmi

 126545,1

115,6

o cümlədən: hüquqi şəxslər

41370,3

106,2

                     fiziki şəxslər

85174,8

120,8

 

    Əhaliyə göstərilmiş xidmətlərin 28057,3 min manatı və ya 22,2 faizi dövlət müəssisələrinin payına düşmüşdür. Qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən əhaliyə 98487,8 min manatlıq və ya 2022-ci ilin müvafiq dövründən 22,9 faiz çox ödənişli xidmət göstərilmişdir.

Məşğulluq və işsizlik

    2023-cü il oktyabrın 1-i vəziyyətinə iqtisadi fəal əhalinin sayı 110732 nəfər olmuş, onlardan 101889 nəfərini (92,0 faizi) məşğul əhali təşkil etmişdir.

    2023-cü ilin dekabrın 1-i vəziyyətinə siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı 22387 nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 13534 nəfər, qeyri-dövlət sektorunda isə 8853 nəfər təşkil etmişdir.

    Müəssisə və təşkilatlarda muzdla çalışan işçilərin 16,0 faizi məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 6,4 faizi emal sənayesində, 3,0 faizi tikintidə, 3,6 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrində, 1,0 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı, 2,0 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sahələrində məşğul olmuşdur.

    Xidmət sahəsində işləyənlərin 30,8 faizi təhsil, 24,8 faizi topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri, 11,1 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 5,7 faizi dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, 2,0 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,9 faizi istirahət, əyləncə və incəsənət, 1,1  faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 0,3 faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 0,8 faizi informasiya və rabitə, 1,4 faizi maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 1,5 faizi yaşayışın təşkili və ictimai iaşə, 0,3 faizi digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi və 0,3 faizi daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahələrində çalışmışlar.

    2023-cü ildə bir işçiyə düşən orta aylıq işlənmiş iş saatlarının miqdarı 149,1 saat təşkil etmişdir.

    “Azərbaycan Respublikası Regionların Sosial İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində  Lənkəran rayonunda   2023-cü  ildə  541 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da  364-ü hüquqi şəxslərdə açılmış   daimi iş yerləridir. Daimi iş yerlərindən 282-i və ya 77,5 faizi yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda, 82-i  və ya 22,5 faizi mövcud və fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda açılmışdır.

 Əməkhaqqı

    2023-cü ilin ildə yanvar-noyabr aylarında rayon iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,2 faiz artaraq 606,5 manat təşkil etmişdir. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları   678,3 manat, özəl müəssisələrdə isə 494,8 manat olmuşdur.

 

2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında  iqtisadi fəaliyyət və

mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı (manat)

 

İqtisadi fəaliyyət növləri

 

Cəmi

o cümlədən

dövlət

qeyri-dövlət

Rayon üzrə-cəmi

606,5

678,3

494,8

Kənd təsərrüfatı,meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

504,1

549,5

400,1

Mədənçıxarma sənayesi

369,6

-

369,6

Emal sənayesi

509,1

-

509,1

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

 

884,9

 

884,9

 

-

Su təchizatı, tullantıların təmizlən-məsi və emalı

 

555,0

 

555,0

 

-

Tikinti

476,6

457,3

537,6

Topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri

 

430,3

 

-

 

430,3

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

488,5

523,9

453,4

Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə

606,8

-

606,8

İnformasiya və rabitə

542,9

543,5

541,7

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

1650,9

1233,1

1693,3

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

1106,6

1546,2

314,3

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

617,6

579,1

744,0

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

430,3

419,1

456,8

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat

1087,8

1115,2

376,4

Təhsil

615,6

617,9

338,6

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

 

714,9

 

726,7

 

498,1

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

 

552,3

 

557,1

 

406,2

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

655,9

475,9

784,4

 

    Maliyyə və sığorta fəaliyyəti, dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı,daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, təhsil, peşə, elm və texniki fəaliyyət və digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı rayon üzrə orta göstəricidən yüksək olmuşdur.

 

 

Keçidlər